Databáze znalostí
Elektro Fiala > Zakázky > Databáze znalostí

Ochrana osobních údajů

Řešení

Osobní údaje o návštěvnících webu

Naše společnost respektuje vaše právo na soukromí a neshromažďuje proto žádné osobní údaje o návštěvnících webových stránek, pokud nejde o případy, kdy zákon umožňuje nebo nařizuje shromažďování osobních údajů bez souhlasu. Za účelem zabezpečení webu jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na web přistupují a časy přístupů.

Předávání osobních údajů

Získané informace nejsou předávány třetím osobám. V případě, že by došlo ze strany uživatele k poškozování poskytovatele, zneužívání dat, nebo jiné zákonem zakázané činnosti, mohou být tyto informace předány orgánům činným v trestním řízení. V žádném případě nejsou údaje předávány do zahraničí.

Shromažďování osobních údajů

Naše společnost neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky webu. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře zákaznické odpory. Naše společnost jako správce osobních údajů nemůže dostatečně zabezpečit osobní údaje zaslané prostřednictvím elektronické pošty. Za zabezpečení osobních údajů poskytnutých e-mailem neneseme žádnou zodpovědnost.

Osobní údaje zaslané prostřednictvím zákaznické podpory

Odesláním informací dobrovolně souhlasíte s uložením a zpracováním poskytnutých údajů za účelem vyřízení vašeho požadavku. Nepovinné údaje (telefon a adresa) mohou být použity k dalšímu kontaktu za účelem upřesnění vašeho požadavku a odpovědi na váš požadavek pokud by se jednalo o zakázku (službu) poskytovanou u zákazníka. Pokud nebude výslovně uvedeno ve vaší zprávě (žádosti) jinak, přijaté údaje nepředáme žádné třetí straně.

Rozsah zpracovávaných údajů zákaznické podpory

Povinné údaje jsou jméno, e-mailová adresa, stručný předmět vašeho požadavku a zpráva (text požadavku). Pro firmy je vhodné doplnit do textu i název firmy a IČ.

 • jméno: informace kdo jedná, v případě firmy osoba oprávněná jednat jménem firmy
 • e-mail: informace kam mají být zaslány přístupové údaje k požadavku
 • předmět: stručný název požadavku (oprava elektroinstalace, montáž alarmu, apod.)
 • zpráva: váš požadavek, popis problému, vaše poptávka, dotaz na služby, apod.
 • telefon: telefonní číslo na kterém vás můžeme kontaktovat za účelem upřesnění
 • adresa: místo poskytnutí služby, zejména pro určení ceny dopravy, časové možnosti,...
 • přílohy: soubor dokumentů nebo fotografií pro upřesnění vašeho požadavku

V textu vašeho požadavku nesmí být žádné citlivé osobní údaje, přístupové údaje a žádná hesla.

Přístup k osobním údajům zákaznické podpory

Každý uživatel má právo na přístup ke svým uloženým údajům na základě zaslaného ID požadavku a e-mailové adresy. Zaslané přístupové údaje doporučujeme zkopírovat na zabezpečené místo a vymazat z elektronické pošty. Za zabezpečení zaslaných přístupových údajů nemůžeme nést zodpovědnost. V případě opakovaného pokusu o neautorizovaný přístup k údajům však může být přístup k údajům dočasně nebo trvale odmítnut.

Doba uložení a zpracování osobních údajů zákaznické podpory

Naše společnost nemá zájem ukládat a shromažďovat jakékoliv informace nad rámec určený zákony. Informace uložené prostřednictvím zákaznické podpory jsou uloženy min. 14 dnů po vyřešení/uzavření požadavku pro případ, že by mohlo být potřeba ještě nějaké informace doplnit. V této době může uživatel nebo správce požadavek znovu otevřít pro doplnění. Po 14 dnech může být požadavek, včetně osobních údajů, nenávratně vymazán, k vymazání osobních údajů dojde nejpozději do 30 dnů od uzavření požadavku. Opakující se otázky a odpovědi, bez osobních údajů, mohou být použity ve znalostní databázi jako prevence stále se opakujících administrativních prací.

Právo na vymazání osobních údajů zákaznické podpory

Subjekt údajů má právo svůj dobrovolný souhlas s uložením a zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat a požádat o vymazání osobních údajů jednoznačným požadavkem na vymazání osobních údajů ze zákaznické podpory, a to i bez udání důvodu. Pokud tomu nebrání zákonné důvody, budou osobní údaje vymazány při nejbližším možném termínu (zpravidla do 2 až 3 pracovních dnů).

Osobní údaje zákazníků

V případě že dojde k uzavření smlouvy (smlouva o dílo, kupní smlouva, apod.), nebo vzniknou náklady při přípravě smlouvy, naše společnost zpracovává a ukládá údaje povinně požadované zákony, a to i bez souhlasu subjektu osobních údajů.

Právní důvody ke zpracování osobních údajů zákazníků

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou, nebo příjemcem, je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zároveň je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Právní povinnosti pro ukládání a zpracování osobních údajů jsou uvedeny zejména v zákonech:

 • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb.
 • Zákon o účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb.
 • Zákon o daních z příjmů, č. 586/1992 Sb.
 • Zákon o dani z přidané hodnoty, č. 235/2004 Sb.

Rozsah zpracovávaných údajů zákazníků

Ukládány jsou zejména dokumenty: poptávky, nabídky, smlouvy, revize, účetní a daňové doklady, které mohou obsahovat identifikační i osobní údaje dodavatele, odběratele, příjemce, místo a předmět zdanitelného plnění. Doklady si mohou ze zákona vyžádat státní orgány (zejména pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, atd.).

Doba uložení a zpracování osobních údajů zákazníků

Osobní údaje zákazníků se v tomto případě uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, v následujícím zdaňovacím období jsou zlikvidovány. Tyto doklady není možné zlikvidovat dříve ani na žádost subjektu osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento web může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany osobních údajů neplatí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

Podrobnosti článku
ID článku: 2
Kategorie: Databáze znalostí

 
« Jít zpět

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid